لوگو

درس طراحی مدارات منطقی

تصویر
کتاب بسیار مفید
تقویم
تقــویم آمــوزشــی نیمسال دوم 96-97

 

درس مدارمنطقی از دروس اصلی رشته مهندسی رایانه می باشد

سرفصل های اصلی این درس عبارتند از

1- نمایش اعداد و محاسبات در مبنای دو

2- جبر بول و ساده سازی توابی بولی

3- مدارات ترکیبی

4- مدارات ترتیبی و دارای حافظه

5- شمارنده ها و رجیسترها

منابع این درس عبارتند از

1-طــراحی دیجیتال (مدار منطقی) تالیف موریس مانو

2- Digital Logic Circuit Analysis and Design, Victor P. Nelson

3- Digital Design: Principles and Practices, John F. Wakerly

4- مدار منطقی تالیف دکتر هادی یوسفی انتشارات پوران پژوهش

روش ارزشیابی و تعیین نمره

1- آزمــون میانترم 5 نمره

2- آزمون پایان ترم 15 نمره

3- این درس پروژه و تمرین و تکالیف کلاسی ندارد

4- غیبت بیش از 3 جلسه باعث حذف درس می گردد

5- آزمون میانتــرم اردیبهشت ماه برگزار می گردد

جزوه های این درس را از این قسمت دانلود نمایید

صــفحه ترم قبل را از این قسـمت مشــاهده نمایید