لوگو

بـرنامه نویسی

تصویر
برنامه نویسی متلب

 

درس بـرنامه نویسی از دروس مشترک رشته های مهندسی می باشد

سرفصل های اصلی این درس عبارتند از

1- مفاهیم اولیه رایانه و اجزا رایانه

2- سیستم های عددی در رایانه

3- آشنایی با الگوریتم و حل مساله

4- آشنایی با زبان برنامه نویسی متلب

5- عملیات آرایه و ماتریس

6- حلقه های تکرار و عبارات شرطی

7- توابع در متلب

8- رسم نمـودارهای دو و سه بعدی

9- محاسبات کاربردی

10- پردازش تصویر در متلب

11- کاربردهای مهندسی

منابع این درس عبارتند از

1- Matlab® for Engineers H. Moor Third Edition

2- Introduction to MATLAB® for Engineers William J. Palm III,University of Rhode Island

روش ارزشیابی و تعیین نمره

1- آزمون میان ترم جلسه هفتم 5 نمره

2- آزمون پایان ترم 15 نمره

نتایج آزمون میانترم درس برنامه نویسی مورخ 26 فروردین 1396

مجموعه چهل سوال به منظور آشنایی بیستر دانشجویان با سوالات آزمون پایانترم طراحی و ارائه شده است

این مجموعه در چهار قسمت به تدریج آماده شده و از طریق لینک های زیر در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت

قسمت اول دستورات ماتریس ها عبارات

قسمت دوم حلقه‌ها، دستورات شرطی، برنامه‌ها

قسمت سوم برنامه ها و برداری سازی

قسمت چهارم ترسیم نمودارها محاسبات عددی و پردازش سیگنال و تصویر

با توجه به درخواست دانشجویان در خصوص قرار دادن پاسخ سوالات در قسمت زیر پاسخها در چهار قسمت ارائه می گردد

پاسخ قسمت اول

پاسخ قسمت دوم

پاسخ قسمت ســوم

پاســخ قسمت چــهارم