لوگو

درس معماری کامپیوتر

تصویر
منبع اصلی

 

درس معماری کامپیوتر از دروس اصلی رشته کامپیوتر برای هر دو گرایش نرم افزار و سخت افزار می باشد

سرفصل های اصلی این درس عبارتند از

1- یادآوری مباحث مدار منطقی شامل جبر بول و گیت ها و ساده سازی

2- یادآوری مباحث مدار منطقی شامل دیکدر مالتی پلکسر جمع کننده

3- ثبات ها و شمارنده ها

4- زبان انتقال بین ثبات ها

5- اصول طراحی کامپیوتر

6- طراحی کامپیوتر مبنا

7- برنامه نویسی با کامپیوتر مبنا

8- تشکیلات ورودی خروجی

9- سلسله مراتب حافظه و حافظه نهان

10- محاسبات کامپیوتری

منابع این درس عبارتند از

1- Computer System Architecutre - M. Morris Mano

2- Computer organization and design The Hardware/Software interface - David A. Patterson and John L. Hennessy

3- Computer Organization - Safwat G. Zaky, V. Carl Hamacher, and Zvonko Vranesic

روش ارزشیابی و تعیین نمره

1- 3 نمره آمادگی در کلاس برای پاسخگویی به سوالات

2- 17 نمره پایان ترم

4- این درس پروژه و تمرین و تکالیف کلاسی ندارد