لوگو

جزوه های درس مدار منطقی

تصویر

 

جــــزوه درس مــــــــدار منطــــقی (طـــراحی دیجــــیتال)

1- جزوه اصــلی مدار منطقی

2- ده دوره سوالات کنکور سراسری

3- نمــونه ســوال میـانترم

4- چند سوال با راه حل (بصورت دستنویس)

اگـر ضرورت ندارد برای حفظ محـیط زیست از چاپ گرفتن جزوه ها خودداری کنید