لوگو

اسلایدهای معماری کامپیوتر

تصویر

 

اسلاید های معماری کامپیوتر

اسلاید جلسه اول (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه دوم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه سوم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه چهارم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه پنجم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه ششم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه هفتم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه هشتم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه نهم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه دهم (نسخه مناسب چاپ)

اسلاید جلسه یازدهم (نسخه مناسب چاپ)

نمونه سوالات درس قسمت اول طراحی واحد محاسبه و منطق

نمونه سوالات درس قسمت دوم (تمرینات فصل چهارم)

نمونه سوالات درس قسمت سوم (فرمت دستورالعمل )

نمونه سوالات درس قسمت چهارم (ساختار و ریز عملیات)

نمونه سوالات قسمت پنجم (ساختار کامپیوتر پایه)

نمونه سوالات قسمت ششم (ادامه ساختار کامپیوتر پایه)

نمونه سوالات قسمت هفتم

نمونه سوالات قسمت هشتم (برنامه نویسی کامپیوتر پایه)

نمونه سوالات قسمت نهم ریزپردازنده و پشته

نمونه سوالات قسمت دهم حافظه نهان و دو سوال برنامه نویسی

نمونه سوالات آزمون های قبل

اگـر ضرورت ندارد برای حفظ محـیط زیست از چاپ گرفتن جزوه ها خودداری کنید