لوگو

جزوه های درس طراحـی مدارات پرتراکـم

تصویر

 

جزوه های درس طراحی مدارات پرتراکم که تاکنون آماده شده است بشرح زیر می باشد

1- جلسه اول

اگـر ضرورت ندارد برای حفظ محـیط زیست از چاپ گرفتن جزوه ها خودداری کنید