لوگو

بـرنامه نویسی

تصویر
برنامه نویسی متلب
تقویم آموزشی
تقـــویم آمـــوزشی

 

درس بـرنامه نویسی از دروس مشترک رشته های مهندسی می باشد

سرفصل های اصلی این درس عبارتند از

1- آشنایی با محیط نرم افزار متلب

2- عملیات آرایه و ماتریس

3- برنامه نویسی با متلب حل مسائل مقدماتی

4- حلقه های تکرار و دستورات شرطی

5- حل مسائل عددی

6- رسم نمودار در متلب

7-پردازش سیگنال و تصویر

منابع این درس عبارتند از

1- Matlab® for Engineers H. Moor Third Edition

2- Introduction to MATLAB® for Engineers William J. Palm III,University of Rhode Island

روش ارزیابی و تعیین نمره

کل 20 نمره آزمون پایانترم می باشد

*- غیبت بیش از 3 جلسه باعث حذف درس می گردد

*- این درس پروژه تکلیف کلاسی و میانترم ندارد

*- ترم گذشته از 32 دانشجو 12 نفر موفق به کسب نمره 20 شدند و 6 نفر با نمرات 2.5 الی 9.5 نتوانستند درس را پاس نمایند

صــفحه مــربوط به تــرم قبل

برای مشاهده جزوه ها کلیک نمایید